Dotacje

Dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu udzielana jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 45% kapitału kredytu z dotacją na zakup kolektorów słonecznych. Bank pozyskuje oraz przekazuje dotacje na rachunek kredytowy Kredytobiorcy na poczet spłaty kapitału.

Kredyt z dotacją może otrzymać:

  • Osoba fizyczna posiadająca prawo do dysponowania jednorodzinnym lub wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym, któremu służyć mają zakupione kolektory słoneczne;
  • Wspólnota mieszkaniowa instalująca kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (wielolokalowych), w których znajdują się samodzielne lokale, a także lokale o innym przeznaczeniu, stanowiące odrębną własność członków wspólnoty mieszkaniowej

z wyłączeniem odbiorców ciepła z miejskiej sieci cieplnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej lub zasilania centralnego ogrzewania.

Kredyt z dotacją można przeznaczyć na zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej w budynkach przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkalne.

Z kredytu można sfinansować:

  • koszt projektu budowlano-wykonawczego rozwiązania technologicznego dotyczącego montażu instalacji do przygotowania ciepłej wody użytkowej sporządzonego lub zatwierdzonego przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania;
  • koszt nabycia nowych instalacji kolektorów słonecznych (w szczególności: kolektora słonecznego, przewodów instalacyjnych , aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki);
  • koszt zakupu ciepłomierza spełniającego normy PN EN 1434;
  • koszt montażu kolektora słonecznego;
  • zapłacony podatek od towarów i usług (VAT), z zastrzeżeniem, że jeżeli Kredytobiorcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT, podatek nie jest kosztem kwalifikowanym

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszt kolektora słonecznego, którego dostawca legitymuje się:

  • sprawozdaniem z jego badań na zgodność z normą PN EN-12975-2, wykonanych przez akredytowane laboratorium badawcze oraz aktualnym certyfikatem zgodności, wydanym przez akredytywą jenostkę certyfikującą;

lub

  • europejskim certfikatem na znak SOLAR KEYMARK nadanym przez jednostkę certyfikującą

Jednostkowy koszt kwalifikowany Przedsięwzięcia nie może przekroczyć 2 500 zł/m2 powierzchni całkowitej kolektora słonecznego

 
tel.jpg